Kurz pro školy

Kurzy první pomoci pro učitele i žáky

Potřebujete proškolit učitelský sbor, zaměstnance školy nebo žáky a studenty v poskytování první pomoci, či zopakovat dříve získané vědomosti o první pomoci? Pak je tento kurz určen právě pro Vaši školu. Vzhledem k tomu, že i postupy poskytování první pomoci se časem vyvíjí a zdokonalují je vhodné si je neustále osvěžovat.

Navíc podle ustanovení §103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, obsahuje podrobné stanovení konkrétních povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně poskytování první pomoci. Dalším souvisejícím ustanovením je § 102 zákoníku práce, který ukládá povinnosti zaměstnavatele pro případ zdolávání mimořádných událostí zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, přičemž musí předem zajistit odborné vyškolení těchto zaměstnanců.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262?text=%C2%A7%20103

Obsah kurzu:

 • řetězec přežití
 • přivolání odborné pomoci
 • kdy aktivovat složky integrovaného záchranného systému a správná komunikace s dispečinkem
 • postup při selhání základních životních funkcí
 • základní neodkladná resuscitace při náhlé zástavě oběhu
 • zástava život ohrožujícího krvácení a ošetření ran
 • ošetření úrazů (hlavy, krku, hrudníku, břicha, pánve)
 • správné postupy při popálení, poleptání, opaření a otravách
 • ošetření a fixace zlomenin
 • první pomoc při alergické reakci a dalších náhle vzniklých zdravotních komplikacích specifických pro dětský věk
 • obsah školní lékárničky

Časový rozsah:

Délka kurzu je obvykle 4 hodiny, včetně praktických nácviků. Je možné upravit rozsah i obsah kurzu dle druhu školského zařízení, případně reflektujeme na specifika studijních oborů.

Termín kurzu:

Vypsání termínu probíhá po dohodě s objednatelem po odeslání poptávky.

Cena kurzu:

Cenová nabídka je vždy individuální podle cílové skupiny, počtu účastníků, časového rozsahu a specifických požadavků objednatele. Jejich počet je závislý od počtu účastníků kurzu.

Lektorské obsazení:

Přednášející jsou profesionální zdravotníci – zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry se specializací, lékaři a mají minimálně 5 let praxe ve zdravotnictví.

Průběh kurzu:

Kurz probíhá formou přednášky, prezentace, ukázek a diskuze. Praktické nácviky probíhají na resuscitačních figurínách simulujících různé věkové skupiny, cvičném AEDAutomatizovaný Externí Defibrilátor. Kurz obsahuje vždy nejnovější doporučené postupy a je pravidelně aktualizován. Každý absolvent kurzu obdrží certifikát.

Místo konání:

Lze využít veškeré dostupné prostory školy (třídy, tělocvičnu, venkovní prostory školy)

Storno poplatek

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu:
Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem,  poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na kurzu do 16. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti 0 dní – 15 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele.
Storno přihlášky ze strany účastníka v  případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování je nutné zaslat na e-mail: info@nisivita.cz

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu:
Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Odstoupení ze strany účastníka během kurzu:
V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.